نویسنده در این کتاب راه بسیار جذابی برای نگاه کردن به پول را نشان میدهد.او قویا مارا فرا میخواند که درک کنیم که فهمیدن پول یعنی فهمیدن زندگی . به عقیده "سورش پادمانب هان"، نویسنده این کتاب، کثیف ترین دروغی که شما تا به حال شنیده اید، "پول در زندگی برای من مهم نیست" می باشد تنها یک متظاهر واقعی این دروغ را تکرار میکند که پول در زندگی اهمیتی ندارد. زیرا، حتی احتیاجات اساسی ای مانند غذا و لباس و مسکن در غیر این صورت تامین نخواهند شد. گرچه ممکن است تکراری به نظر برسد اما، پول یک جزء جدایی ناپذیر در زندگی شما هست، همانگونه که هوا را تنفس میکنید.پول به همان اندازه واجب است که شیر مادر برای یک بچه تازه به دنیا آمده. درست به همان صورتی که گردش خون، شما را زنده نگاه می دارد و فقدان آن باعث میشود که خون لخته شود، یک جریان ناکافی گردش پول در زندگی شما باعث حیاتی مریض گونه برای شما خواهد گردید. پول، پول، پول در همه جا وجود دارد. اگر در جیبت وجود ندارد فکر آن در سرت موجود است. پول قسمتی از زندگی هر کسی است و پول قسمتی از وجود توست. تو تا به حال در مورد پول شستشوی مغزی شده ای. برای تغییر، بایستی یک شستشوی مغزی دوباره انجام دهی. آیا وقت آن نرسیده که ما در مورد اهمیت پول از خواب بیدار شویم؟ زندگی آنقدر به طور نا محدودی با پول گره خورده است، که احساسات ما به طور تغییر ناپذیری وابسته به وضع پولی مان در زمان حاضر است. تو شاید مقدار کمی پول داری و نیاز شدیدی برای بیشتر داشتن پول در خودت حس میکنی و یا ممکن است خیلی پول داشته باشی و بر اثر مصرف بیش از حد پول احساس گناه میکنی.صرف نظر از این که به چه ترتیبی به پول نگاه میکنی،پول بر زندگی تو تأثیری عظیم دارد. نویسنده سعی میکند که شمارا در موقعیتی قرار دهد که بتوانید ریشه های مستحکمی از پول را در زندگی برقرار سازید و به جای آن که پول، کنترل زندگی شما را در دست داشته باشد، شما کنترل پول را در دست داشته باشید. هر چه که شما مقدار بیشتری از پدیده اسرار آمیز پول را فرا چنگ بیاورید، به همان میزان دیدگاه شما در مورد فهم زندگی تان و آرزو هایتان و موجودیت نهایی تان عمیق تر میشود . پول یک آیینه خاصی هست که به ما داستانهایی خاص در مورد خودمان میگوید. بد بختانه تمام سالهایی که ما تحصیل میکرده ایم به طور کامل از توجه به این منظر حیاتی زندگی غفلت شده بود. به هر روی، در جهان، هیچ چیزی به اندازه اسرار و پیچیدگی های پول یا ایده های مربوط به آن به غلط فهمیده نشده . به این دلیل، اگر شما اسرار عمیق پول را کشف کنید تمامی زندگی تان آغاز به شکوفایی و گل دادن خواهد کرد.